Zwieńczeniem Alfabetu Przywództwa jest Zrównoważone Przywództwo pod literą Z. Koncepcja Zrównoważonego Przywództwa, po angielsku Sustainable Leadership w oczywisty sposób znalazła się w naszym zestawieniu jako ten rodzaj podejścia do przywództwa, który daje nam możliwość zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem interesów różnych stron oraz środowiska.

Zanim przejdę do zrównoważonego przywództwa, przedstawię czym jest zrównoważony rozwój:

zrównoważony rozwój to taki, który odpowiada zaspokajaniu potrzeb obecnych pokoleń, bez naruszania możliwości zaspokajania potrzeb pokoleń przyszłych.  Zrównoważony rozwój bazuje na dwóch podstawowych założeniach mówiących o tym, że w pierwszej kolejności należy skupić się na koncepcji potrzeb, w szczególności podstawowych potrzeb najbiedniejszych, oraz że przy zaspokajaniu aktualnych i przyszłych potrzeb trzeba uwzględnić również ograniczone możliwości, nie ignorować granic wyznaczanych postępowi techniki i społecznego porządku przez środowisko naturalne. Dla prawidłowego zrozumienia, czym jest zrównoważony rozwój, kluczowe są zatem dwa pojęcia: koncepcja podstawowych potrzeb oraz idea ograniczonych możliwości, a zwłaszcza wytrzymałości światowego systemu ekologicznego.

Jeśli chcesz pogłębić wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, polecam podręcznik, przedstawiający różne wymiary, w tym chociażby rolę podejścia systemowego. Jak jesteśmy przy nim, to warto przytoczyć słowa Petera Senge, ojca myślenia systemowego i organizacji uczącej się, o zrównoważonym rozwoju. Dla Senge zrównoważony rozwój to przejście od rozwiązywania problemów do kreowania przyszłości.

Czym jest zrównoważone podejście w przywództwie?

Twórcą pojęcia Sustainable Leadership jest Andy Hargreaves, który wspólnie z Deanem Fink napisał książkę o tym samym tytule.

Poznajmy podstawy zrównoważonego przywództwa.

7 Zasad Sustainable Leadership:

 • Głębokość uczenia się i rzeczywiste osiągnięcia, a nie powierzchowna wydajność;
 • Długotrwałe oddziaływanie na rozwijanie przywództwa, wykraczające poza przywództwo poszczególnych liderów, dzięki skutecznie zarządzanej sukcesji;
 • Szerokie wpływy tam, gdzie przywództwo staje się rozproszoną odpowiedzialnością;
 • Sprawiedliwość w zapewnieniu, że działania przywódcze nie szkodzą innym;
 • Różnorodność, która zastępuje standaryzację i dostosowanie do różnorodności i spójności;
 • Czerpanie z zasobów, by zachowywać i regenerować energię liderów przeciwdziałając ich wypaleniu;
 • Ochrona, która opiera się na tym, co najlepsze było w przeszłości, aby stworzyć jeszcze lepsze warunki.

 

Czego potrzeba liderowi stosującemu zrównoważone podejście?

Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju wymaga od liderów przede wszystkim zmiany myślenia (mindsetu) a dodatkowo:

 • poruszania się po kontekście, widzenia złożoności, niejednoznaczności, wzajemnych powiązań i mega trendów,
 • świadomości  własnych wartości, postaw i przekonań, modeli mentalnych oraz wizji świata
 • postrzegania ciągłości i działania w długiej perspektywie czasowej, pracy nad wspólnym celem
 • połączenia z innymi przejawiając altruizm, koncentrację na potrzebach a nie zachciankach, zaufaniu, nastawieniu na współpracę
 • kreatywności przejawiającej się w tworzeniu modeli zrównoważonego biznesu, innowacyjneu tworzeniu wspólnej wartości, przepływie
 • zbiorowość, jako budowanie wspólnej wartości, osadzanie zrównoważonego rozwoju w strukturach biznesowych a także zrównoważona konsumpcja.

 

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy do poszerzania wiedzy i wprowadzania praktyk zrównoważonego rozwoju w przywództwie, organizacjach, społeczeństwie.

Na koniec Alfabetu Przywództwa życzymy mnóstwo siły i wytrwałości w budowaniu dobrego przywództwa. Zapraszamy też do współpracy w formie: programów liderskich, szkoleń i coachingu. Najwygodniejszy kontakt przez mail: hr@hrconcept.com.pl.