Zaangażuj swój zespół

Zaangażuj swój zespół

Jak zbudować zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników jest niezwykle istotne dla sukcesu firmy, ponieważ przekłada się na zwiększoną efektywność, jakość pracy, wyniki sprzedażowe, jakość obsługi klienta i większą innowacyjność, co wpływa na wyniki biznesowe i zysk firmy. Zaangażowani pracownicy przejawiają mniejszą chęć zmiany pracodawcy i mają niższy poziom absencji.
W szybko zmieniającej się rzeczywistości warto wiedzieć, co jest istotne dla pracowników Twojej firmy sprawdzając, jak pracownicy oceniają różne aspekty działalności firmy i mierząc ich zaangażowanie.
Stwierdzono w badaniach, że zaangażowanie jest lepszym czynnikiem wpływającym na produktywność niż zadowolenie z pracy. Istnieje też stwierdzenie, że zaangażowani pracownicy są szczęśliwi, ale nie wszyscy szczęśliwi pracownicy są zaangażowani.
Pracownicy są zaangażowani, kiedy w ich środowisku pracy spełnione są trzy warunki, gdy:

  • Czują, że ich praca ma sens i mają wkład w sukcesy firmy;
  • Czują się doceniani, godni zaufania i szanowani;
  • Czują się bezpiecznie i są pewni siebie.

Właściwie zinterpretowane wyniki umożliwiają wprowadzenie działań likwidujących bolączki firmy.
Czy jako pracodawca wiesz jak zmierzyć zaangażowanie swoich pracowników?
Istnieje szereg metod badania zaangażowania pracowników, które możemy zaproponować.
Czy również wiesz jak sprawdzić na ile ważne potrzeby związane z rozwojem pracowników są spełniane?
W szybko zmieniającej się rzeczywistości warto trzymać rękę na pulsie by wiedzieć, co jest istotne dla pracowników Twojej firmy, czyli przeprowadzając badanie każdorazowo identyfikujemy czynniki wpływające na zaangażowanie.
Wyniki z badania opinii pracowników i grup fokusowych pomogą firmie stworzyć strategię budowania zaangażowania pracowników, jeśli firma jej nie ma lub podnieść ją na następny poziom.
Proces związany z badaniem zaangażowania opinii pracowników i wprowadzaniem zmian w oparciu o jego wyniki składa się zwykle z następujących kroków:

  1. Przygotowania badania dla określenia kluczowych czynników zaangażowania w firmie.
  2. Realizacji badania za pomocą kwestionariuszy i przeprowadzenia grup fokusowych pracowników dla zebrania pogłębionych informacji.
  3. Prezentacji raportów zawierających analizę danych z identyfikacją obszarów, problemów, mogących wpływać na obniżenie poziomu zaangażowania pracowników wraz z rekomendacją działań podnoszących zaangażowanie pracowników i komunikacji wyników dla pracowników.
  4. Wsparcia w wyborze i wdrożeniu planu działania oraz monitorowaniu ich realizacji.

Efekty wdrożenia działań zwiększających zaangażowanie pracowników po przeprowadzonym badaniu mogą być wzmocnione szkoleniem dla menedżerów z zakresu budowania zaangażowania pracowników.
Budowanie zaangażowania pracowników może być realizowane przez różne działania podejmowane przez firmę na podstawie informacji uzyskanych od pracowników w badaniu ankietowym. Mogą należeć do nich wdrażanie wartości firmowych, usprawnianie procesów, relacji, budowanie nowych rozwiązań, realizacja pomysłów usprawniających zgłoszonych przez pracowników. Reagując na głos pracowników wpływamy na ich identyfikację z celami firmy, lepiej wykorzystujemy potencjał pracowników dla osiągania jak najlepszych wyników przez firmę.
Według Harvard Business Review:

„… takie holistyczne podejście do zaangażowania spowoduje bardziej szczegółowe zrozumienie tego, co trzyma ludzi w danym miejscu i sprawia, że dobrze wykonują swoją pracę. Zamiast opisywać zaangażowanie jako słabe, średnie lub duże, organizacje będą w stanie zrozumieć, jak pracownicy je postrzegają, jak jego ocena wpływa na ich zachowanie oraz jak te czynniki wpływają na ogólne wyniki finansowe firmy. Jeśli organizacje nie będą próbowały pogłębić swojej wiedzy na temat pracowników, nie tylko nie poznają ich pobudek, ale również utracą wszelkie korzyści wynikające z dużego zaangażowania”.
„Do budowania zaangażowania pracowników niezbędne jest kompleksowe podejście, spójność wewnętrzna oraz dyscyplina w realizacji zaplanowanych działań. Zapewnienie tych trzech elementów jest największą wartością, jaką wnosi doradca zewnętrzny.”

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.