W Alfabecie Przywództwa jako pod literą I wybrałam Inkluzywnego Lidera. Dlatego inkluzywnego, ponieważ uważam działania sprzyjające włączaniu jako niezbędne dla dobrego funkcjonowania w organizacji. Takie działania zaspokajają naszą najbardziej podstawowe potrzeby przynależności i wyjątkowości. Będą one bardzo mocno powiązane z bezpieczeństwem psychologicznym, które jak pokazały m.in. badania w Google są podstawą do efektywnego działania zespołu. Wpłyną też na nasze zaangażowanie, dzięki zauważeniu i docenieniu naszej wyjątkowości. Na poziomie organizacji odpowiadają politykom Diversity & Inclusion (Różnorodność i Włączanie). Diversity polegające na akceptowaniu i docenianiu różnic stanowi bazę pod zachowania związane z inkluzywnością.

Chcemy kultury, która obejmuje wszystkich i w której każdy, kto dołącza, czuje, że ma możliwość odniesienia sukcesu i rozwoju. – Nellie Borrero

Jak rozumiemy włączanie?

Mówiąc po prostu, to  takie zachowania kierownictwa, lidera i innych współpracowników, że czujemy się zauważani, jesteśmy wysłuchani i docenieni.

Różnorodność jest zaproszeniem na imprezę. Włączenie jest zaproszeniem do tańca. Verna Myers

Czym jest przywództwo włączające w miejscu pracy?

Przywództwo włączające polega na relacjach, które pomagają osiągać cele przynoszące wzajemne korzyści. Osiągnięcie przywództwa na kolejnym poziomie oznacza robienie rzeczy z ludźmi zamiast robienia ich dla ludzi. Edwin P. Hollander

Przywództwo włączające będzie oznaczać:
♦ docenienie różnorodności oraz tworzenie przestrzeni innym osobom do włączania się jako osobistego uczestnictwa  i pełnego zaangażowania się w pracę zespołu,
♦ kierowanie zespołem, rozwiązywanie problemów, generowanie rozwiązań, podejmowanie decyzji, wprowadzanie zmian i innowacji tak , aby zachowana została równowaga między potrzebami różnych osób.
♦ odwagę świadomego przełamywania własnych przekonań wykluczających oraz barier organizacyjnych.

Co przeszkadza liderom?

Liderom w budowaniu różnorodnych zespołów, włączających pracowników przeszkadzają ich własne przekonania. Częstokroć przy rekrutacji przełożeni chcą zatrudniać klony osób, które wydają im się najbardziej efektywne. Nastawiają się często tylko na “twarde” kompetencje i dotychczasowe doświadczenia, nie zauważając zupełnie potencjału osoby do rozwoju na danym stanowisku. Posługują się dość wąskim, szablonowym myśleniem. W rezultacie tworzą zespoły jednorodne o małym potencjale kreatywności i innowacyjności.
Włączające przywództwo jest potrzebne, aby wspierać integracyjny klimat, w którym różni członkowie zespołu są cenieni za to, co wnoszą do pracy zawodowej. Przywództwo włączające ma kluczowe znaczenie dla wspierania integracji w różnorodnych zespołach.
Wśród stylów przywództwa włączający styl przywództwa kładzie nacisk na zorientowanie na ludzi oraz na tak potrzebne nam wartości, jak uczciwość i poczucie bycia sprawiedliwie traktowanym.

Cechy sygnaturowe Inkluzywnego Lidera Firma Deloitte podaje 6 cech sygnaturowych, wyróżniających Inkluzywnego Lidera

  1. zaangażowanie na rzecz różnorodności i włączania w oparciu o wartości osobiste i/lub korzyści biznesowe,
  2. odwaga – zabieranie głosu, kwestionowanie status quo w odniesieniu do obserwowanych zachowań w firmie,
  3. uważność na uprzedzenia i stereotypy, gotowość do uczenia się,
  4. zainteresowanie drugim człowiekiem, otwartość na perspektywę innej osoby,
  5. inteligencja kulturowaznajomość poruszania się wśród osób różnych narodowości i kultur,
  6. budowanie współpracy w zespole.


Rozwijając przywództwo włączające warto skorzystać z Podręcznika Inclusive Leader (Przywództwo Włączające) opracowanego przez ALP activating leadership potential.

Jakie są Obszary rozwoju przywództwa włączającego?

1. Stosujesz przywództwo włączające w obszarze samoświadomości, gdy:

1. Akceptujesz fakt, że niedoskonałość jest częścią rzeczywistości.
2. Jesteś świadomy(a) procesów stojących za stereotypami.
3. Jesteś świadomy (a) swoich stereotypów na temat włączania i ograniczasz ich wpływ.
4. Przyznajesz się do własnych błędów i pokazujesz swoje słabe strony.
5. Prosisz o informację zwrotną i jej słuchasz.
6. Ćwiczysz autorefleksję.
7. Ćwiczysz uważność.
8. Podchodzisz do siebie z empatią.
9. Jesteś dostępny(a).
10. Znasz swoje silne strony i wykorzystujesz je w działaniu.
11. Jesteś skłonny(a) mierzyć się z własnymi ograniczeniami.
12. Wiesz, jakie są Twoje wartości i potrafisz działać zgodnie z nimi.
13. Wiesz, jak wykorzystać swoją władzę w odpowiedzialny sposób.
14. Rozumiesz współzależności między ludźmi i okolicznościami.
15. Chcesz się uczyć lub oduczać

2. Stosujesz przywództwo włączające w obszarze wizji, gdy:

1. Posiadasz zarówno cel „funkcjonalny”, jak i „społeczny”.
2. Sprawdzasz, czy wizja przynosi korzyści całemu systemowi.
3. Nieustannie poszerzasz wiedzę na temat różnych obszarów, w których pracujesz.
4. Z odwagą podążasz w nowych kierunkach.
5. Potrafisz zidentyfikować opór.
6. Jesteś przygotowany(a) do radzenia sobie z oporem.
7. Jesteś gotowy(a) wziąć odpowiedzialność za tworzenie zmiany.
8. Zachęcasz innych do marzenia z Tobą, abyście zaczęli zmierzać we wspólnym
kierunku.
9. Potrafisz zakwestionować obecną sytuację.
10. Potrafisz facylitować proces tworzenia wizji.
11. Potrafisz przekazać wizję różnym zainteresowanym stronom.
12. Potrafisz stworzyć jasny obraz zmiany, która powinna nastąpić.
13. Starasz się zobaczyć cały obraz zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
14. Rozumiesz, że nigdy nie będziesz w stanie zobaczyć całego obrazu sam(a).
15. Masz otwarty umysł, dzięki czemu wizja może zostać dostosowana lub zmieniona.

3. Stosujesz przywództwo włączające w obszarze budowania relacji, gdy:

1. Koncentrujęsz się na mocnych stronach i umiejętnościach innych, a poświęcasz
mniej uwagi ich wadom i słabościom.
2. Doceniasz wyjątkowość każdej osoby.
3. Potrafisz tworzyć dwustronną komunikację ponad różnicami.
4. Jesteś skłonny(a) zaufać innym i dzielić się odpowiedzialnością.
5. Doceniasz wkład innych osób.
6. Akceptujesz różne sposoby działania.
7. Potrafisz zauważać i ograniczać bariery.
8. Dążysz do tego, aby inni stali się samodzielni i pewni siebie.
9. Tworzysz bezpieczne środowisko, które umożliwia innym swobodę
angażowania się.
10. Rozpoznajesz potrzeby poszczególnych osób, jak i całego zespołu.
11. Uznajesz, że każda różnorodność jest wielowymiarowa.
12. Wspierasz innych w rozwoju i osiąganiu celów.
13. Świadomie budujesz relacje z innymi.
14. Słuchasz z autentycznym zainteresowaniem.
15. Jesteś świadomy(a) bycia dla innych wzorem do naśladowania i tak się zachowujesz

4. Stosujesz przywództwo włączające w obszarze zmiany, gdy:

1. Wierzysz, że działania każdej osoby wynikają z jej dobrych intencji.
2. Tworzysz bezpieczne środowisko, w którym jest miejsce na innowację
i kreatywność.
3. Szukasz odpowiedniego miejsca dla każdej osoby w oparciu o jej talenty.
4. W odważny sposób bronisz innych.
5. Tworzysz u innych poczucie przynależności.
6. Potrafisz zaakceptować niedoskonałe rezultaty.
7. Utrzymujesz kontakt z rzeczywistością.
8. Wspólnie z zespołem wyznaczasz cele i określasz role dla poszczególnych osób.
9. Wdrażasz decyzje podjęte przez zespół.
10. Potrafisz przewidzieć ryzyko i wytłumaczyć je zespołowi.
11. Na każdym etapie swoich działań zachowujesz miejsce na refleksję.
12. Zostawiasz miejsce na elastyczność podczas planowania procesu.
13. Skupiasz się na dbaniu o ważne cele i jakość efektów.
14. Zachęcasz do kreatywności i odpowiedzialności.
15. Jesteś przygotowany(a) na niespodziewane wydarzenia
Przywództwo włączające jest to taka sytuacja, w której wszyscy wygrywają, mają wspólny cel i wizję współzależnych relacji.
Jeśli chcesz zgłębiać ten ważny temat, poniżej linki.
Podręcznik – Inclusive leadership
Inclusive leadership
Artykuł Deloitte:
Six signature traits of inclusive leadership by Deloitte